ข่าวสารล่าสุด ::

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปในสังกัดโรงพยาบาลระแงะ 1 มิ.ย. 2566
ประกาศโรงพยาบาลระแงะ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างจ้างเหมา โรงพยาบาลระแงะ 29 พ.ค. 2566
ประกาศโรงพยาบาลระแงะ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลระแงะ 16 พ.ค. 2566
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 30 มี.ค. 2566
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตและประกาศเจตนารมณ์ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 และประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทำงาน 30 มี.ค. 2566
รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด (รอบ 6 เดือน) 30 มี.ค. 2566
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน) 30 มี.ค. 2566
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤตมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 30 มี.ค. 2566
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง 30 มี.ค. 2566
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนและกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 30 มี.ค. 2566
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลระแงะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก 1 มิ.ย. 2566
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปในสังกัดโรงพยาบาลระแงะ 1 มิ.ย. 2566
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลระแงะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก 31 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ 29 พ.ค. 2566
ประกาศโรงพยาบาลระแงะ เรื่อง ประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างจ้างเหมา โรงพยาบาลระแงะ 29 พ.ค. 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ 23 พ.ค. 2566
นายแพทย์เอกวิทย์ จินดาเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระแงะประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม 8 พ.ค. 2566
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลระแงะ 1 พ.ค. 2566
พระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 30 มี.ค. 2566
ประกาศราคากลาง ครุภัฑณ์ทางการแพทย์ (เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพฯ) 4 ม.ค. 2566
: ยังไม่มี ข่าวสาร :

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ::

M20 ข้อ 6 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 1 มิ.ย. 2566
M20 ข้อ 4.รายงานผลการจัดอบรมโครงการให้ความรู้ 1 มิ.ย. 2566
M20 โครงการให้ความรู้เรื่องปัองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ 1 มิ.ย. 2566
M20 3 รายงานผลการจัดอบรมโครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 1 มิ.ย. 2566
M20 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 1 มิ.ย. 2566
ขออนุมัติโครงการ 1 มิ.ย. 2566
M 20 1.1 ขออนุมัติจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 1 มิ.ย. 2566
M15 2.3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 1 มิ.ย. 2566
M15 2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานระดับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 1 มิ.ย. 2566
M15 การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 1 มิ.ย. 2566
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 31 พ.ค. 2566
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 31 พ.ค. 2566
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2566 8 พ.ค. 2566
ประกาศโรงพยาบาลระแงะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบ่อบำบัดรวม โดยวิธีคัดเลือก 18 เม.ย. 2566
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลระแงะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก 4 เม.ย. 2566
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลระแงะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก 4 เม.ย. 2566
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลระแงะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก 4 เม.ย. 2566
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลระแงะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก 4 เม.ย. 2566
ประกาศโรงพยาาลระแงะ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งออกซิเจนไปป์ไลน์และ Vacuum pipeline อาคารคลอดและสูติกรรม โรงพยาบาลระแงะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก 29 มี.ค. 2566
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566 28 มี.ค. 2566

สถิติผู้ป่วย 5 โรค รายใหม่::

:: ผู้บริหาร

นายแพทย์เอกวิทย์ จินดาเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระแงะ

:: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

:: บริการออนไลน์