ข่าวสารล่าสุด ::

ประกาศโรงพยาบาลระแงะ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมา โรงพยาบาลระแงะ 19 ก.ย. 2566
ประกาศโรงพยาบาลระแงะ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมา โรงพยาบาลระแงะ 19 ก.ย. 2566
ประกาศโรงพยาบาลระแงะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลระแงะ 8 ก.ย. 2566
ประกาศโรงพยาบาลระแงะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลระแงะ 1 ก.ย. 2566
ประกาศโรงพยาบาลระแงะ เรื่อง ประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลระแงะ 30 ส.ค. 2566
ประกาศโรงพยาบาลระแงะ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลระแงะ 22 ส.ค. 2566
ประกาศโรงพยาบาลระแงะ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลระแงะ 16 พ.ค. 2566
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 30 มี.ค. 2566
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตและประกาศเจตนารมณ์ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 และประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทำงาน 30 มี.ค. 2566
รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด (รอบ 6 เดือน) 30 มี.ค. 2566
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างจ้างเหมา โรงพยาบาลระแงะในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป 28 ก.ย. 2566
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างจ้างเหมา โรงพยาบาลระแงะ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 5 อัตรา 28 ก.ย. 2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 6 ก.ย. 2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอกชั่วคราว 6 ก.ย. 2566
ประกาศโรงพยาบาลระแงะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลระแงะ 1 ก.ย. 2566
ประกาศโรงพยาบาลระแงะ เรื่อง ประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลระแงะ 30 ส.ค. 2566
ประกาศโรงพยาบาลระแงะ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลระแงะ 22 ส.ค. 2566
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลระแงะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก 21 ส.ค. 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ 23 พ.ค. 2566
นายแพทย์เอกวิทย์ จินดาเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระแงะประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม 8 พ.ค. 2566

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ::

ประกาศโรงพยาบาลระแงะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจัดเช่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 6 ก.ย. 2566
ประกาศ โรงพยาบาลระแงะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 6 ก.ย. 2566
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 15 ส.ค. 2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 7 เม.ย. 2566
ประกาศโรงพยาบาลระแงะ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 22 มี.ค. 2566
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 16 มี.ค. 2566
ประกาศจังหวัดนราธิาส เรื่องเผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 16 มี.ค. 2566
ประกาศโรงพยาบาลระแงะ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 8 มี.ค. 2566
ประกาศโรงพยาบาลระแงะ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1 มี.ค. 2566
ประกาศจังหวัดนราธิวาสเรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 13 ก.พ. 2566
M5 ไตรมาส 4 ข้อ 2แบบ สขร1 สค สรุปผลรายงานผลของแผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 15 ก.ย. 2566
M5 ข้อ 2 แบบสขร 1 สค สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 15 ก.ย. 2566
M5 ไตรมาส ข้อ 2 แบบสขร 1 กย 15 ก.ย. 2566
m10 ข้อ 2.2 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบ 14 ก.ย. 2566
m10 ข้อ 2.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 14 ก.ย. 2566
m19 ข้อ3 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 14 ก.ย. 2566
M10 ข้อ3 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 14 ก.ย. 2566
M12 ข้อ 2 แบบรายงานสรุปผลการกำกับ ติดตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน 14 ก.ย. 2566
m10 ข้อ 3 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วย 14 ก.ย. 2566
M4 ข้อ2.1.2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 14 ก.ย. 2566

คลังความรู้ ::

เทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )ขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตนหมอพร้อม DID 4 พ.ค. 2566
เทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )คู่มือสำหรับโพสข้อมูลบนเว็บไซต์1 พ.ค. 2566
เทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )ลบตาราง LOG ในฐาน HOSXP20 เม.ย. 2566
เทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 256512 เม.ย. 2566
เทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )แผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ31 มี.ค. 2566
เทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลระแงะ 256616 ธ.ค. 2565
เทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )นโยบายเทคโนโลยีสารเทศ รพ.ระแงะ 25661 พ.ย. 2565
เทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )แผนแม่บท IT รพ. ปี 256623 เม.ย. 2565
  : อ่านทั้งหมด :

สถิติผู้ป่วย 5 โรค รายใหม่::

:: ผู้บริหาร

นายแพทย์เอกวิทย์ จินดาเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระแงะ

:: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

:: บริการออนไลน์