ประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาลระแงะ
     โรงพยาบาลระแงะเดิมเป็นโรงพยาบาล ขนาด 10 เตียง สร้างบนพื้นที่ราชพัสดุเนื้อที่ 25 ไร่ ในตำบลตันหยงมัส เริ่มเปิดบริการชั่วคราว 1 พฤศจิกายน 2526 และเปิดโรงพยาบาลเป็นทางการเมื่อวันที่16 มีนาคม 2527ช่วงระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2526-พ.ศ.2529) ที่เปิดบริการด้านรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในอำเภอระแงะ มีผู้มารับ บริการเป็นจำนวนมาก อัตราการครองเตียงเกิน ร้อยละ 200 เนื่องจากอำเภอระแงะในขณะนั้นมีประชากรในเขตรับผิดชอบ ประมาณ 120,000 คน รับผิดชอบพื้นที่ 53 หมู่บ้าน (ขณะนั้นยังไม่ได้แบ่งเขตเป็นอำเภอจะแนะและอำเภอเจำะไอร้อง) จึงทำให้การบริการด้วยโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง ไม่เพียงพอ จึงได้งบประมาณในปี 2529 ขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง เปิดบริการเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ในปี 2530 และมีบริการอาหารผู้ป่วยในด้วยทำให้เป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชนที่มารับบริการจึงทำให้จำนวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นทุกปี
    ในปี 2531 และ ปี 2534 ได้เปิดโรงพยาบาลสาขาจะแนะและโรงพยาบาลสาขาเจาะไอร้องตามลำดับ โดยมีแพทย์จากโรงพยาบาลระแงะหมุนเวียนไปตรวจผู้ป่วยนอก เนื่องจากโรงพยาบาลสาขาไม่มีแพทย์ประจำ จึงไม่สามารถให้การบริการผู้ป่วยในได้ ต้องส่งผู้ป่วยที่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเข้ามารักษาไว้เป็นผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลระแงะต่อมาในปี 2538 และ ปี 2541 มีแพทย์มาประจำที่โรงพยาบาลจะแนะและโรงพยาบาลเจาะไอร้อง จึงได้ตัดโอนภารกิจจากโรงพยาบาลระแงะ
    โรงพยาบาลระแงะเปิดให้บริการ เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง มีประชากรในเขตรับผิดชอบ 86,000คน อัตราการครองเตียงผู้ป่วยใน ร้อยละ117 ผู้ป่วยนอก 241 คน/วัน ทำให้การบริการของโรงพยาบาลไม่เพียงพอ จึงได้งบประมาณขยายบริการเป็นโรงพยาบาล 60 เตียงในปี 2547 การก่อสร้างแล้วเสร็จ เดือนสิงหาคม 2547 เปิดให้บริการวันที่ 1 กันยายน 2547 เป็น 45 เตียง เนื่องจากครุภัณฑ์การแพทย์อยู่ในระหว่างการจัดซื้อและเปิดให้บริการ60 เตียง เมื่อ 15 ธันวาคม 2547 และปี 2554 เป็นโรงพยาบาลชุมชนทุติยภูมิระดับ 2.2 และปัจจุบันปีงบประมาณ 2562 ประชากรในเขตรับผิดชอบ 93,267 คน อัตราการครองเตียงผู้ป่วยใน ร้อยละ 97.63 ผู้ป่วยนอกมารับบริการเฉลี่ย 433 ครั้ง/วัน ทำให้การบริการของโรงพยาบาลไม่เพียงพอ จึงได้งบประมาณขยายบริการเป็นโรงพยาบาล 85 เตียง เปิดให้บริการสิงหาคม 2562 และปี 2563 ขยายบริการเป็นโรงพยาบาล 90 เตียง เป็นโรงพยาบาลชุมชนทุติยภูมิ (F1) ระดับ 2.2

user-img user-img user-img

:: ผู้บริหาร

นายแพทย์เอกวิทย์ จินดาเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระแงะ

:: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

:: บริการออนไลน์