ลำดับ
ประเภท
เรื่อง
วันที่ เผยแพร่
1
ประกาศ
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างจ้างเหมา โรงพยาบาลระแงะในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป
28 ก.ย. 2566
2
ประกาศ
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างจ้างเหมา โรงพยาบาลระแงะ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 5 อัตรา
28 ก.ย. 2566
3
ประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงพยาบาลระแงะ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมา โรงพยาบาลระแงะ
19 ก.ย. 2566
4
ประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงพยาบาลระแงะ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมา โรงพยาบาลระแงะ
19 ก.ย. 2566
5
จัดซื้อจัดจ้าง
M5 ไตรมาส 4 ข้อ 2แบบ สขร1 สค สรุปผลรายงานผลของแผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
15 ก.ย. 2566
6
จัดซื้อจัดจ้าง
M5 ข้อ 2 แบบสขร 1 สค สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
15 ก.ย. 2566
7
จัดซื้อจัดจ้าง
M5 ไตรมาส ข้อ 2 แบบสขร 1 กย
15 ก.ย. 2566
8
จัดซื้อจัดจ้าง
m10 ข้อ 2.2 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบ
14 ก.ย. 2566
9
จัดซื้อจัดจ้าง
m10 ข้อ 2.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
14 ก.ย. 2566
10
จัดซื้อจัดจ้าง
m19 ข้อ3 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
14 ก.ย. 2566
11
จัดซื้อจัดจ้าง
M10 ข้อ3 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
14 ก.ย. 2566
12
จัดซื้อจัดจ้าง
M12 ข้อ 2 แบบรายงานสรุปผลการกำกับ ติดตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน
14 ก.ย. 2566
13
จัดซื้อจัดจ้าง
m10 ข้อ 3 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วย
14 ก.ย. 2566
14
จัดซื้อจัดจ้าง
M4 ข้อ2.1.2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
14 ก.ย. 2566
15
จัดซื้อจัดจ้าง
M4 ข้อ 2.1.2 สรุปผลรายงานผลของแผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
14 ก.ย. 2566
16
จัดซื้อจัดจ้าง
M4 ข้อ 2.1.3 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
14 ก.ย. 2566
17
จัดซื้อจัดจ้าง
M4 ข้อ 2.1.2 สรุปผลรายงานผลของแผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
14 ก.ย. 2566
18
จัดซื้อจัดจ้าง
m4 ข้อ2 1.1รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566
14 ก.ย. 2566
19
จัดซื้อจัดจ้าง
m5 ไตรมาส 4 ข้อ2 แบบสขร1 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2566
14 ก.ย. 2566
20
จัดซื้อจัดจ้าง
m5 ไตรมาส4 ข้อ2 แบบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
14 ก.ย. 2566
21
จัดซื้อจัดจ้าง
m5 ไตรมาส4 ข้อ2 แบบสขร1 สค สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
14 ก.ย. 2566
22
จัดซื้อจัดจ้าง
m5 ไตรมาส4 ข้อ 3 กย แนวทางการเผยแพร่ข่อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
14 ก.ย. 2566
23
จัดซื้อจัดจ้าง
m5 ไตรมาส 4 ข้อ2 แบบสขร 1 กย สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
14 ก.ย. 2566
24
จัดซื้อจัดจ้าง
m5 ไตรมาส 4 ข้อ2 แบบสขร 1 กค สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
14 ก.ย. 2566
25
จัดซื้อจัดจ้าง
m5 ไตรมาส4 ข้อ 3 กค แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
14 ก.ย. 2566
26
จัดซื้อจัดจ้าง
m5 ไตรมาส 4 ข้อ 1 บันทึก กค รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2566
14 ก.ย. 2566
27
จัดซื้อจัดจ้าง
m5 ไตรมาส4 ข้อ1 บันทึก กย.รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้าง
14 ก.ย. 2566
28
จัดซื้อจัดจ้าง
m5 ไตรมาส4 ข้อ1 บันทึก สค. รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
14 ก.ย. 2566
29
จัดซื้อจัดจ้าง
m16 ข้อ 3 แนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
14 ก.ย. 2566
30
จัดซื้อจัดจ้าง
m16 ข้อ 2.1 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
14 ก.ย. 2566
31
จัดซื้อจัดจ้าง
m16 ข้อ 1.3 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
14 ก.ย. 2566
32
จัดซื้อจัดจ้าง
m16 ข้อ 1.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
14 ก.ย. 2566
33
จัดซื้อจัดจ้าง
m16 ข้อ1.1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปี
14 ก.ย. 2566
34
จัดซื้อจัดจ้าง
m12 ข้อ 4 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
14 ก.ย. 2566
35
จัดซื้อจัดจ้าง
M5 ข้อ 3 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2566
14 ก.ย. 2566
36
จัดซื้อจัดจ้าง
m12 ข้อ3 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
14 ก.ย. 2566
37
จัดซื้อจัดจ้าง
m4 ข้อ 2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (ไตรมาส 6)
14 ก.ย. 2566
38
จัดซื้อจัดจ้าง
m12 ข้อ2 แบบรายงานสรุปผลการกำกับ ติดตามการดำเนินการตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี 2566
14 ก.ย. 2566
39
จัดซื้อจัดจ้าง
M12 ข้อ 1 รายงานการกำกับติดตามและสรุปผลการดำเนินการตามประกาศมาตรการป้องกันรับสินบนทุกรูปแบบ
13 ก.ย. 2566
40
จัดซื้อจัดจ้าง
M10 ข้อ 3 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลระแงะ
13 ก.ย. 2566
41
จัดซื้อจัดจ้าง
M10 ข้อ2.1-2.2 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่
13 ก.ย. 2566
42
จัดซื้อจัดจ้าง
m10 ข้อ 1 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระแงะ
13 ก.ย. 2566
43
จัดซื้อจัดจ้าง
m20 ข้อ 6 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
13 ก.ย. 2566
44
จัดซื้อจัดจ้าง
m 20 ข้อ 5 โครงการให้ความรู้เรื่องป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระแงะ
13 ก.ย. 2566
45
จัดซื้อจัดจ้าง
m20 ข้อ3 4 รายงานผลการจัดอบรมโครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
13 ก.ย. 2566
46
จัดซื้อจัดจ้าง
m20 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แก้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระแงะ
13 ก.ย. 2566
47
จัดซื้อจัดจ้าง
m 20 ข้อ 1.2 ขออนุมัติโครงการ
13 ก.ย. 2566
48
จัดซื้อจัดจ้าง
m20 ข้อ 1.1 ขออนุมัติจัดอบรมให้ความรูเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระแงะ
13 ก.ย. 2566
49
จัดซื้อจัดจ้าง
m22 ข้อ3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
13 ก.ย. 2566
50
จัดซื้อจัดจ้าง
m22 ข้อ 2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
13 ก.ย. 2566
51
จัดซื้อจัดจ้าง
m22 ข้อ 1 รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน
13 ก.ย. 2566
52
จัดซื้อจัดจ้าง
m19 ข้อ3 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
13 ก.ย. 2566
53
จัดซื้อจัดจ้าง
m19 ข้อ 2 การดำเนินงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานรัฐ
13 ก.ย. 2566
54
จัดซื้อจัดจ้าง
m19 ข้อ1 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด (รอบ12 เดือน)
13 ก.ย. 2566
55
จัดซื้อจัดจ้าง
m17 ข้อ 3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
13 ก.ย. 2566
56
จัดซื้อจัดจ้าง
m17 ข้อ2 รายงานผลการเดินงานตามแผนบริหารความเสี่่ยงของหน่วยงาน
13 ก.ย. 2566
57
จัดซื้อจัดจ้าง
m17 ข้อ2 รายงานผลการเดินงานตามแผนบริหารความเสี่่ยงของหน่วยงาน
13 ก.ย. 2566
58
จัดซื้อจัดจ้าง
m17 ข้อ 1 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566
13 ก.ย. 2566
59
Slide
ขอแสดงความยินดีกับ แพทย์หญิงจัสมี โนะ
12 ก.ย. 2566
60
ประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงพยาบาลระแงะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลระแงะ
8 ก.ย. 2566
61
ประกาศ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน
6 ก.ย. 2566
62
ประกาศ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอกชั่วคราว
6 ก.ย. 2566
63
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศโรงพยาบาลระแงะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจัดเช่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
6 ก.ย. 2566
64
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ โรงพยาบาลระแงะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
6 ก.ย. 2566
65
จัดซื้อจัดจ้าง
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน พ.ศ.2565
4 ก.ย. 2566
66
จัดซื้อจัดจ้าง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2566- เดือนกันยายน 2566
4 ก.ย. 2566
67
จัดซื้อจัดจ้าง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2566- เดือนกันยายน 2566
4 ก.ย. 2566
68
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2566
4 ก.ย. 2566
69
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566
4 ก.ย. 2566
70
ประกาศ
ประกาศโรงพยาบาลระแงะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลระแงะ
1 ก.ย. 2566
71
ประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงพยาบาลระแงะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลระแงะ
1 ก.ย. 2566
72
ประกาศ
ประกาศโรงพยาบาลระแงะ เรื่อง ประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลระแงะ
30 ส.ค. 2566
73
ประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงพยาบาลระแงะ เรื่อง ประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลระแงะ
30 ส.ค. 2566
74
ประกาศ
ประกาศโรงพยาบาลระแงะ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลระแงะ
22 ส.ค. 2566
75
ประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงพยาบาลระแงะ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลระแงะ
22 ส.ค. 2566
76
ประกาศ
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลระแงะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก
21 ส.ค. 2566
77
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
15 ส.ค. 2566
78
กิจกรรมและคลินิกบริการ
กิจกรรมจิตอาสา วัดร่อน
26 พ.ค. 2566
79
กิจกรรมและคลินิกบริการ
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาผลงานเชิงประจักษ์ของจังหวัดที่ได้รับผลคัดเลือก
23 พ.ค. 2566
80
ประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ
23 พ.ค. 2566
81
ประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงพยาบาลระแงะ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลระแงะ
16 พ.ค. 2566
82
ประกาศ
นายแพทย์เอกวิทย์ จินดาเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระแงะประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม
8 พ.ค. 2566
83
Slide
นายแพทย์เอกวิทย์ จินดาเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระแงะประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม
8 พ.ค. 2566
84
Slide
คลินิกแพทย์แผนจีนเปิดบริการนอกเวลา เริ่มตั้นแต่เดือนพฤษภาคม 2566
3 พ.ค. 2566
85
คำสั่ง
แต่งตั้งคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และเวชระเบียน
1 พ.ค. 2566
86
ประกาศ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลระแงะ
1 พ.ค. 2566
87
กิจกรรมและคลินิกบริการ
อบรมให้ความรู้ และฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น ให้กับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
28 เม.ย. 2566
88
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศโรงพยาบาลระแงะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบ่อบำบัดรวม โดยวิธีคัดเลือก
18 เม.ย. 2566
89
Slide
สรงน้ำพระ รดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี 2566
11 เม.ย. 2566
90
กิจกรรมและคลินิกบริการ
กิจกรรม ?พิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำผู้สูงอายุ?
11 เม.ย. 2566
91
จัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
7 เม.ย. 2566
92
กิจกรรมและคลินิกบริการ
กิจกรรมละศีลอดและละหมาดตอราเวียะ
7 เม.ย. 2566
93
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลระแงะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก
4 เม.ย. 2566
94
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลระแงะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก
4 เม.ย. 2566
95
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลระแงะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก
4 เม.ย. 2566
96
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลระแงะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก
4 เม.ย. 2566
97
ประกาศ
พระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
30 มี.ค. 2566
98
ประชาสัมพันธ์
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
30 มี.ค. 2566
99
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตและประกาศเจตนารมณ์ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 และประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทำงาน
30 มี.ค. 2566
100
ประชาสัมพันธ์
รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด (รอบ 6 เดือน)
30 มี.ค. 2566
101
ประชาสัมพันธ์
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)
30 มี.ค. 2566
102
ประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤตมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566
30 มี.ค. 2566
103
ประชาสัมพันธ์
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง
30 มี.ค. 2566
104
ประชาสัมพันธ์
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนและกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
30 มี.ค. 2566
105
ประชาสัมพันธ์
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565- 31 มีนาคม 2566)
30 มี.ค. 2566
106
ประชาสัมพันธ์
คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
30 มี.ค. 2566
107
ประชาสัมพันธ์
การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
30 มี.ค. 2566
108
ประชาสัมพันธ์
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรโรงพยาบาลระแงะ ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2
30 มี.ค. 2566
109
ประชาสัมพันธ์
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคลากรและแผนพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาระแงะ (ปี2565-2566)
30 มี.ค. 2566
110
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศโรงพยาาลระแงะ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งออกซิเจนไปป์ไลน์และ Vacuum pipeline อาคารคลอดและสูติกรรม โรงพยาบาลระแงะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก
29 มี.ค. 2566
111
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566
28 มี.ค. 2566
112
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (ไตรมาส2)
28 มี.ค. 2566
113
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศโรงพยาบาลระแงะ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
22 มี.ค. 2566
114
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
20 มี.ค. 2566
115
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
16 มี.ค. 2566
116
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดนราธิาส เรื่องเผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
16 มี.ค. 2566
117
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
14 มี.ค. 2566
118
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศโรงพยาบาลระแงะ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
8 มี.ค. 2566
119
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศโรงพยาบาลระแงะ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1 มี.ค. 2566
120
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศโรงพยาบาลระแงะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนและหลังคาทางขึ้นอาคารคลอดโรงพยาบาลระแงะ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก
24 ก.พ. 2566
121
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแทพย์ 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
20 ก.พ. 2566
122
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารจิตเวช โรงพยาบาลระแงะ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
13 ก.พ. 2566
123
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดนราธิวาสเรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
13 ก.พ. 2566
124
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มแผนเงินบำรุง)
7 ก.พ. 2566
125
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566
6 ก.พ. 2566
126
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศโรงพยาบาลระแงะ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) จำนวน 1 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลระแงะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก
31 ม.ค. 2566
127
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศโรงพยาบาลระแงะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
26 ม.ค. 2566
128
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศโรงพยาบาลระแงะ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบค่าเสื่อม)
17 ม.ค. 2566
129
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
16 ม.ค. 2566
130
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
16 ม.ค. 2566
131
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
11 ม.ค. 2566
132
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศโรงพยาบาลระแงะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
10 ม.ค. 2566
133
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
5 ม.ค. 2566
134
ประกาศ
ประกาศราคากลาง ครุภัฑณ์ทางการแพทย์ (เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพฯ)
4 ม.ค. 2566
135
ประกาศ
ประกาศราคากลาง ครุภัฑณ์ทางการแพทย์ (เครื่องช่วยหายใจฯ)
4 ม.ค. 2566
136
Slide
พกบัตรประชาชนมารับบริการ โรงพยาบาลทุกครั้ง
3 ม.ค. 2566
137
Slide
รณรงค์สวมหมวกนิรภัย
3 ม.ค. 2566
138
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศโรงพยาบาลระแงะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3 ม.ค. 2566
139
ประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยนอก
29 ธ.ค. 2565
140
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566
29 ธ.ค. 2565
141
ประกาศ
แผนปฏิบัติการหน่วยงาน ประจำปี 2566
29 ธ.ค. 2565
142
ประกาศ
คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการผู้ป่วยนอก
29 ธ.ค. 2565
143
ประกาศ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580
29 ธ.ค. 2565
144
ประกาศ
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
29 ธ.ค. 2565
145
ประกาศ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรื่อน
29 ธ.ค. 2565
146
ประกาศ
ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564
29 ธ.ค. 2565
147
ประกาศ
พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
29 ธ.ค. 2565
148
ประกาศ
รายงานแผนการใช้เงินตามแผน Planfin ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม 2565
29 ธ.ค. 2565
149
ประกาศ
คณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธาารณสุขชุดปัจจุบัน
29 ธ.ค. 2565
150
ประกาศ
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงพยบาลระแงะ
29 ธ.ค. 2565
151
ประกาศ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
29 ธ.ค. 2565
152
ประกาศ
ขออนุญาตประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
29 ธ.ค. 2565
153
ประกาศ
รายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์โรงพยาบาลระแงะ ปีงบประมาณ 2565
29 ธ.ค. 2565
154
ประกาศ
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระแวะ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)
29 ธ.ค. 2565
155
ประกาศ
รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565- ธันวาคม 2565 )
29 ธ.ค. 2565
156
ประกาศ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565
29 ธ.ค. 2565
157
ประกาศ
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
29 ธ.ค. 2565
158
ประกาศ
ประกาศโรงพยาบาลระแงะ เรื่องนโยบายและยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล ในระยะเวลา 4 ปี
29 ธ.ค. 2565
159
ประกาศ
ประกาศโรงพยาบาลระแงะ เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลระแงะ
29 ธ.ค. 2565
160
ประกาศ
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลระแงะ
29 ธ.ค. 2565
161
จัดซื้อจัดจ้าง
แจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
28 ธ.ค. 2565
162
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565
28 ธ.ค. 2565
163
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565
28 ธ.ค. 2565
164
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)
27 ธ.ค. 2565
165
Slide
ระบบนัดออนไลน์
21 ธ.ค. 2565
166
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
21 ธ.ค. 2565
167
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
20 ธ.ค. 2565
168
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
20 ธ.ค. 2565
169
จัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
20 ธ.ค. 2565
170
Slide
ขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
17 ธ.ค. 2565
171
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
16 ธ.ค. 2565
172
ขออนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
30 พ.ย. 2565
173
จัดซื้อจัดจ้าง
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
25 พ.ย. 2565
174
จัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
25 พ.ย. 2565
175
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
23 พ.ย. 2565
176
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจีัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565
17 พ.ย. 2565
177
ประกาศ
การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาลระแงะ
15 พ.ย. 2565
178
ประชาสัมพันธ์
งบแสดงฐานะการเงิน โรงพยาบาลระแงะ
27 ต.ค. 2565
179
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศโรงพยาบาลระแงะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างทางเชื่่อมอาคารคลอดไปอาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง โรงพยาบาลระแงะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก
25 ต.ค. 2565
180
ประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ
30 ก.ย. 2565
181
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดนราธิวาส
23 ก.ย. 2565
182
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดนราธิวาส
23 ก.ย. 2565
183
ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ
22 ก.ย. 2565
184
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ รพ.รอบ 12 เดือน
15 ก.ย. 2565
185
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ รพ. รอบ 12 เดือน(1 เมษายน 2565-31สิงหาคม 2565)
15 ก.ย. 2565
186
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565
15 ก.ย. 2565
187
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงถนนและหลังคาทางขึ้นอาคารคลอด
13 ก.ย. 2565
188
ประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลระแงะ จำนวน 9 ตำแหน่ง 50 อัตรา
12 ก.ย. 2565
189
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565
9 ก.ย. 2565
190
กิจกรรมและคลินิกบริการ
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับวัยทำงาน
9 ก.ย. 2565
191
กิจกรรมและคลินิกบริการ
จิตอาสาปลูกต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว? รัชกาลที่10
9 ก.ย. 2565
192
กิจกรรมและคลินิกบริการ
สอบเทียบวัสดุทางการแพทย์
9 ก.ย. 2565
193
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ติดตั้งระบบ HOSxP V.4
25 ส.ค. 2565
194
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2565
23 ส.ค. 2565

:: ผู้บริหาร

นายแพทย์เอกวิทย์ จินดาเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระแงะ

:: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

:: บริการออนไลน์