ประกาศ ณ วันที่ 28 เม.ย. 2566
เรื่อง :
อบรมให้ความรู้ และฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น ให้กับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์

:: ผู้บริหาร

นายแพทย์เอกวิทย์ จินดาเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระแงะ

:: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

:: บริการออนไลน์