ประกาศ ณ วันที่ 1 พ.ค. 2566
เรื่อง :
แต่งตั้งคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และเวชระเบียน

:: ผู้บริหาร

นายแพทย์เอกวิทย์ จินดาเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระแงะ

:: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

:: บริการออนไลน์