ประกาศ ณ วันที่ 15 ก.ย. 2566
เรื่อง :
M5 ไตรมาส 4 ข้อ 2แบบ สขร1 สค สรุปผลรายงานผลของแผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    รายละเอียดไฟล์

:: ผู้บริหาร

นายแพทย์เอกวิทย์ จินดาเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระแงะ

:: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

:: บริการออนไลน์