ประเด็นยุทธศาสตร์ : Strategy
1.พัฒนาความเป็นเลิศในการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคที่สำคัญ/โรคเฉพาะทาง และการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง โดยสร้างการบริการที่หลากหลายและเข้าถึงบริการได้อย่างมีคุณภาพไร้รอยต่อ
2. เสริมสร้างสุขภาพคนระแงะด้วยบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่มีคุณภาพ
3. พัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างจิตบริการและความผาสุกในการทำงานของบุคลากร
4. บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพระดับสากลและธำรงรักษาไว้อย่างยั่งยืน

user-img user-img user-img user-img user-img user-img user-img user-img user-img

:: ผู้บริหาร

นายแพทย์เอกวิทย์ จินดาเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระแงะ

:: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

:: บริการออนไลน์