วิสัยทัศน์
user-img
พันธกิจ
1. จัดบริการทางแพทย์ที่มีคุณภาพในผู้ป่วยกลุ่มโรคที่สำคัญ และโรคเฉพาะทางที่ซับซ้อนทางอายุรกรรม กุมารเวชกรรม สูติกรรมและศัลยกรรม
2. ให้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐานครอบคลุมทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพ
3. พัฒนาศักยภาพบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิอย่างต่อเนื่อง
4. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล และจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
5. พัฒนาบุคลากร เสริมสร้างจิตบริการที่ดีและมีความผาสุกในการทำงาน

ค่านิยม รพ.
user-img
ค่านิยม กระทรวง
user-img:: ผู้บริหาร

นายแพทย์เอกวิทย์ จินดาเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระแงะ

:: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

:: บริการออนไลน์